logorivi

Ahkerasti yhdessä -hanke

Toteutusaika: 1.8.2017-31.7.2020

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen


Hankkeen tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä, edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä erityisesti kaupungin reuna- ja lähiöalueilla. Hankkeen toiminta perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.


Hankkeella edistetään työttömien työllistymistä sekä työ- ja toimintakyvyä mahdollistamalla pienten työtehtävien välittämistä työnetsijän ja satunnaisia ja lyhytaikaisia palveluita tarvitsevien yhdistysten välillä.


Hanke toimii myös tukena välityömarkkinoilla toimiville pienille yhdistyksille tarjoamalla tukipalveluita, koulutusta ja työ- ja toimintakykyyn liittyviä valmennuksia järjestöille. Näin voidaan parantaa niiden tarjoamien työllistämispalveluiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä kasvattaa paikallisten järjestöjen roolia työllisyyden edistäjänä.


Kaupungin reuna- ja lähiöalueilla hanke pyrkii vastaamaan lisääntyvään yksinäisyyteen ja osattomuuteen järjestämällä yhteisöllistä toimintaa sekä tukemalla paikallisia yhdistyksiä vastaavan toiminnan järjestämisessä. Hanke myös jalkauttaa hyväksi havaittuja hankkeen omia sekä alueen yhdistysten toimintamalleja työllisyyden edistämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi reuna- ja lähiöalueille. Näin voidaan tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia henkilöitä, jotka eivät omaehtoisesti hakeudu yhteisen toiminnan tai palveluiden piiriin.


Hankkeen sisältö

Hankkeella kokeillaan kokonaan uutta toimintamallia liittyen pienimuotoisten työtehtävien, ns. hanttihommien välittämiseen. Työttömille luodaan mahdollisuus löytää ja tehdä matalan kynnyksen työtehtäviä 300 euron suojaosan turvin menettämättä työttömyysturvaansa. Tämä ylläpitää työ- ja toimintakykyä, aktivoi työn etsintään sekä mahdollistaa uusien verkostojen löytymisen työnhakijalle. Työn tilaajiksi aktivoidaan yhdistyksiä ja yksityisiä tahoja ja tarjotaanniille uudenlainen mahdollisuus teettää pieniä töitä ilman suurta hallinnollista vaivaa.


Hanke järjestää myös valmennusta työnhakuun ja työllistymiseen liittyen sekä muita  työ- ja toimintakykyä edistäviä tukitoimenpiteitä sekä välityömarkkinoilla toimiville järjestöille että työttömille työnhakijoille. Tietoa ja valmennusta tuotetaan liittyen muun muassa tämän päivän työnhaun tapoihin ja kanaviin, työhakemusten ja ansioluetteloiden laatimiseen sekä tietoteknisiin taitoihin. Usein tukea tarvitaan myös elämänhallintataidoissa liittyen esimerkiksi talousasioihin tai viranomaisten kanssa asioimiseen. Järjestämällä koulutusta ja valmennusta sekä työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa toimiville yhdistyksille että heille itselleen voidaan parantaa yksilöiden työllistymisvalmiuksia ja elämänlaatua.


Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös vastata erityisesti lähiö- ja reuna-alueiden tarpeisiin liittyen yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Mm. jalkauttamalla työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta lisääviä toimintoja myös lähiöalueille voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka eivät muutoin hakeudu vastaavan toiminnan piiriin. Syrjäytymistä ehkäisee myös teemaan liittyvien paikallisten yhteisötapahtumien sekä toiminnan järjestäminen. Tapahtumien järjestämiseen osallistetaan paikalliset yhdistykset ja yhteisöt, työttömät sekä maahanmuuttajat.


TAVOITTEET:

  • työnhakijoiden työnhakuvalmiuksien parantaminen sekä työnhaun aktiivisuuden lisääminen

  • uusien matalan kynnyksen työmahdollisuuksien luominen

  • työllistämisen ja välityömarkkinoiden parissa toimivien yhdistysten toiminnan laadun ja tuloksellisuuden parantaminen

  • syrjäytymisen ehkäisy sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen erityisesti kaupungin lähiö- ja reuna-alueilla

  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen