Otso Kehittää! - kehittämisteemahanke 2019

Hankkeen tavoitteena on kehittää uutta toimintaa, kouluttaa osaajia yhteisöihin ja parantaa alueiden tunnettuutta sekä viestintää. 

Paikallisidentiteetin ja toiminnan rikastuttaminen tapahtuu monimuotoisen palvelurakenteen ja yhdessä tekemisen avulla. Erilaiset tapahtumat, koulutukset, tilaisuudet sekä kulttuuri- ja taidetoimintojen kehittäminen ovat keskeinen osa tätä teemahanketta. Lisäksi erilaisten kerhojen, projektien ja harrasteiden avulla pyritään lisäämään alueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Myös toiminnasta ja ajankohtaisista tiedottaminen kuuluu hankkeessa tuettaviin toimenpiteisiin

Alahankkeiden toteuttajat voivat toimenpiteinään tehdä esimerkiksi:

Suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä, kerhotoimintaa, erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia, joiden tavoitteena on yhteisön hyvinvoinnin, identiteetin ja toiminnan kehittäminen.

Koulutusten avulla yhteisöjen lisääntynyt osaaminen voi näkyä esimerkiksi ohjaajien määrän ja tietotaidon lisääntymisen kautta tapahtuvana uutena kerho- ja tapahtumatoimintana.

He voivat myös toimenpiteinään esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa erilaisia esitteitä, julkaisuja, verkkosivuja ja sähköisiä materiaaleja, koota tietoa alueen osaamisesta, palveluista, reiteistä, yrityksistä tai vuokrattavista tiloista. 

Tärkeintä alahankkeiden suunnittelussa on huomioida paikallinen tarve, kohdejoukko ja hankkeesta saatava hyöty alueen yhteisöille. Siksi hankkeita suunniteltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten toimintaa aiotaan jatkaa hankkeen päätyttyä.

Tehdyt kehittämistoimenpiteet tuleekin suunnitella niin, että niiden seurauksena on uutta jatkuvaa toimintaa, josta hyötyy mahdollisimman laaja joukko ihmisiä.


Mokki

Otso Kehittää! - kehittämisteemahankken tausta ja tavoitteet

Karhuseudun alue pitää sisällään kullekin alueelle ominaisen paikalliskulttuurinsa, joilla on oma identiteettinsä. Paikallinen identiteetti koostuu alueen osaamisesta ja ihmisten aktiivisesta toiminnasta, joita tällä hankkeella pyritään tuomaan paremmin esille ja kehittämään entisestään.

Monimuotoinen kulttuuri- ja taidetoiminta on erinomainen alueen ihmisiä yhteen kokoava ja paikalliskulttuuria kehittävä toimintamuoto. Erilaisten projektien, esitysten ja tilaisuuksien avulla lisätään alueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Uudenlaisia palveluita ja toimintaa tukemalla voidaan luoda yhdessä tekemisen kulttuuria. Kaikki alueen asukkaat, saatika matkailijat, eivät välttämättä tiedä, mitä palveluita ja kulttuurillisia kohteita heidän alueensa pitää sisällään. Paikallisidentiteetin vahvistamiseksi näiden tietojen ja taitojen esille tuominen ja kehittäminen on tärkeää. 

Uuden osaamisen lisääminen yhteisöissä saa aikaan toiminnan muotoja, joita aiemmin ei ole pystytty toteuttamaan. Samalla yhdessä tekeminen ja oppiminen korostuvat muokaten paikallisidentiteettiä yhä vahvemmaksi. Koulutuksia ja oppimistilanteita järjestämällä mahdollistetaan yhteisöjen kehittyminen ja tietotaidon siirtyminen eteenpäin uudenlaisen toiminnan muodossa. Samalla saadaan ihmiset yhdessä luomaan elinympäristöstään viihtyisämpi ja hyvinvoivempi.

Tiedon saaminen ja välittäminen kilpailevat nykyaikana ihmisten huomiosta aivan eri tavalla kuin ennen. Informaation nopealiikkeisyys saa aikaan sen, että toiminnasta, tilaisuuksista, tapahtumista ja palveluista ilmoittaminen voi tuntua haastavalta: ei voida olla varmoja tavoittaako tieto ihmiset vai ei. Lisäksi oman toiminnan ja osaamisen esille tuominen ovat nykyaikana yhä tärkeämpää. Esimerkiksi lähimatkailun kohdalla ihmiset ottavat hyvin tarkasti selvää, mitä on tarjolla ja missä ennen kuin tekevät ratkaisunsa. Tällä hankkeella pyritään tukemaan sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat alueen osaamisen ja toiminnan esittelyssä ja tiedottamisessa sekä alueen omille asukkaille mutta myös matkailun kautta alueesta kiinnostuneille.  

Alueiden ihmiset tutustuvat toisiinsa yhteisten tapahtumien kautta. Sama pätee myös matkailijoihin. Hyvin järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet luodaan usein yhteisvoimin. Näin kehitetään yhteisöllisiä taitoja, jotka ovat elintärkeitä alueiden kehittymisen kannalta. Tällä teemahankkeella yhteisöt voivat etsiä myös uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa alueellaan. Erilaiset kulttuuri- ja taidetoimintaan liittyvät tapahtumat ja projektit nostavat usein alueen tunnettuutta myös laajemmin ja ovat erinomaisia paikallisen identiteetin rakentamisessa. Tähän tarvittavaa koulutusta voi hankkeessa puitteissa järjestää. 

Hakuohjeet ja valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Karhuseutu ja yhdistyksillä on mahdollista hakea alahankkeen toteuttajaksi. Karhuseutu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa kehittämistoimenpiteen toteuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku
 1. Yhdistyksellä on idea ja se päättää lähteä hakemaan alahanketta. 

 2. Karhuseutu ry avaa hankehaun teemahankkeelle 1.12.2018. Yhdistys voi tämän jälkeen ilmoittautua mukaan teemahankkeen hakuprosessiin ottamalla yhteyttä Karhuseudun toimistoon. Ilmoittautumisaika päättyy 1.5.2019.

 3. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan idea ja lyhyt kuvaus hankkeen sisällöstä. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hoitaa ilmoittautumisen.

 4. Ilmoittautumista vastaan hakija saa Karhuseudun väeltä tarvittavat dokumentit varsinaisen hankehakemuksen jättämiseksi. Yhdistys kirjoittaa alahankesuunnitelman ja täyttää hakemuslomakkeen.

 5. Karhuseudun hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet kesäkuun kokouksessa 5.6.2019.

 6. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Karhuseudulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Tuensiirtosopimus tulee olla allekirjoitettuna nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden toimesta viimeistään 12.6.2019.

 7. Yhdistyksille järjestetään hankkeen toteuttamisesta ja maksatuksen hausta koulutus 12.6.2019. 

 8. Karhuseutu ry:stä lähetetään hakemus ELY-keskukseen.

 9. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan, kun Karhuseudulta tulee asiasta viesti.

Hakuprosessin aloittaakseen yhdistyksen tulee olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.  

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Karhuseudun toiminta-alueelle. Hakija ei saa olla tuen kohteena olevasta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, eikä julkisoikeudellinen yhteisö. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien rahoitettavien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! -ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.


Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Pakolliset valintakriteerit ovat:


 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta).
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen.
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin.
 • *Kehittämistoimenpiteiden tulee mahdollistaa uusi jatkuva toiminta.
 • *Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista jatketaan hankkeen päätyttyä.

Lisäksi Karhuseudun hallitus pisteyttää jokaisen alahankehakijan ja laittaa hakemukset paremmuusjärjestykseen seuraavien tekijöiden perusteella:Arvosteluasteikko

Arvosana


1-10


Miten hyvin teemahanke toteuttaa Otso Osaa-strategian tavoitteita?

1-3


Toteutuminen; kuinka olennainen osa toimeenpiteen toteutumista tuki on?

1-3


Uudet hakijat; montako kertaa hakija on hakenut aiemmin tukea?

1-3


Hyöty; kuinka paljon saadaan aikaiseksi suhteessa myönnettävään euromäärään?

1-3


Hankehakijan luotettavuus; esimerkiksi aikataulujen ja ennalta sovittujen asioiden noudattaminen.

1-3


Merkitys toiminnan kehittymiselle; kuinka vahvasti idea tuo toimintaan jotain uutta ja pysyvää?

1-3


Hankesuunnitelma; Kuinka selkeästi hankesuunitelma on laadittu?

1-3


Yleishyödyllisyys;  Kuinka suuri tai tärkeä hyötyjien joukko on?

Yhteensä (8-31)


Kokonaispistemäärä


Otso Osaa -strategian tavoitteena on mm.

 • Edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
 • Edistää yhteistyötä tai uusien verkostojen syntymistä.
 • Ehkäisee syrjäytymistä.
 • Edistää paikalliskulttuuria ja -identiteettiä alueella.
 • Edistää yhteisöllisyyden lisääntymistä, kohtaamisia ja vuorovaikutusta alueella.
 • Tukee eri lähtökohdista olevien ihmisten yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta.

Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Hanketta suunniteltaessa on tärkeää, jos yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta kehittämisen pohjalta myös jatkossa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys täyttyvät mahdollisimman laajalti. Alahankkeiden aikana ei ole mahdollista hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan.

Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahankkeen kokonaiskustannusten minimimäärä on 715 euroa. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Otso Kehittää! teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja kokonaiskustannusten maksimimäärä on 49 999 euroa. Hankkeen yhteenlaskettujen kokonaiskustannusten määrän noustessa yli 49 999 euron, mukaan mahtuvat alahankkeet valitaan paremmuusjärjestyksessä tehdyn arvioinnin perusteella.  Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla.

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %. Vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 75 %


Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia kehittämisteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:


 • palkat ja palkkiot

 • ostopalvelut

 • pienhankinnat

 • markkinointi ja tiedotus

 • vuokrat ja toimistokulut

 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.

 • muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset

Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Karhuseudulta. Hyvin mietityt kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vähentävät yhdistyksen riskejä ja auttavat hankkeen toteuttamisessa. Infotilaisuuksissa käydään myös hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen hankkeen toteutuksen jälkeen onnistuu.

Hakuohjeet

Kaikki hakemiseen liittyvä ohjeistus ja materiaali löytyy Karhuseudun www-sivuilta. Osoite on www.karhuseutu.fi. Sivustolla on teemahankkeille oma paikkansa, jossa tarvittavat ohjeistukset on nähtävillä. http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/teemahankkeet

Kaikki materiaalit hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunitelman tekemiseen saa ilmoittautumisen yhteydessä Karhuseudun väeltä.

Karhuseudun toimistolta saa tarvittaessa lisätietoa. Käyntiosoite on Itsenäisyydenkatu 35 B 16, Pori. Avoinna arkisin 9-15. Poikkeavat aukioloajat löytyvät Karhuseudun www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • Hankesuunnitelma;Alahankkeen toteuttaja käyttää ennalta suunniteltua lomaketta, johon avataan tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät ja aikataulu. • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä hankkeessa tarvittavien palkkojen, palkkioiden, vuokrien, ostopalveluiden, matkakorvausten, muiden kulujen ja talkoiden osalta.
 • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 70 %.
 • Yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • Kokouspöytäkirja, jossa hankkeen hakemisestä päätettiin
 • Talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita. Yhden henkilötalkootyötunnin arvo on 15 €. Konetyötunnin arvo on 30 €. 
 • Hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta.
 • Lupa-asioiden tarve selvitetty ja luvat asianmukaisesti hoidettu kuntoon.

Lupa-asioiden selvittäminen on hyvä aloittaa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tarvittaessa ota yhteyttä Karhuseutuun, josta neuvotaan liitteiden hankkimisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa.


Ilmoittautumista vastaan saadut dokumentit tulee olla toimitettuina ja valmiina Karhuseudun toimistolla viimeistään 29.5.2019. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hallitus tekee tukipäätökset mukaan otettavista alahankkeista kokouksessaan 5.6.2019. Myös lupa-asiat tulee olla selvillä hallituksen kokoukseen mennessä. Myönteisen tukipäätöksen saaneille tullaan järjestämään infotilaisuus 12.6.2019. Tuensiirtosopimukset tulee olla viimeistään tällöin 12.6.2019 allekirjoitettuina yhdistyksen toimesta ja palautettuna Karhuseudun toimistolle. Alahankkeiden toteuttamisaikataulu on 27.6.2019 - 30.4.2020.


Maksatusta voi hakea kahden eri ajankohdan mukaan, mutta kuitenkin niin, että kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Ensimmäinen ajankohta on 15.11.2019 ja toinen ajankohta on hankkeen toteutusajan jälkeen 15.5.2020.


Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi tai postitse Karhuseutu ry / Otso Kehittää!, Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 Pori. 

Avanto