Otson Pienet Investoinnit! - Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin investointeja Karhuseudun alueella

Teemahankkeen tavoitteena on parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille lähellä ja kustannustehokkaasti. Ympäristöä, hyvinvointia ja yhdessä tekemistä kehittävät toimenpiteet ovat tavoitteen toteutumisen kannalta tärkeitä.

Teemahankkeen toimenpiteillä voidaan kehittää mm.

 • harrastusmahdollisuuksia

 • leikkimahdollisuuksia
 • ympäristöä
 • luontoa
 • liikuntaa 
 • palveluita
 • vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 
 • kokoontumis- ja ajanviettotiloja

Alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa kunnostaa liikunta-­, harrastus-­ ja leikkipaikkoja sekä rakentaa ja hankkia urheilu-­, peli­-, teatteri-­ tai muita harrastusvälineitä. Hankkeella voidaan kunnostaa kokoontumis-­ sekä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille. 

Kylien suunnitelma

Teemahankkeen tavoitteet ja taustaa

Tavoitteena on luoda teemahankkeen avulla alueen asukkaille vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia ja palveluita. Mahdollisuudet voivat liittyä hyvinvointiin, liikuntaan, kulttuuriin, pelaamiseen, luontoon, tapahtumien rakentamiseen ja tekemiseen tai muuhun yhdessäoloon. Toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden harrastus- ja vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Myös hyvinvointi lisääntyy, kun passiivisuus ja palveluiden vaikea saatavuus vähentyvät. 

Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista. 

Tavoitteena on tukea investointeja, jotka parantavat alueen ihmisten hyvinvointia ympäristön viihtyvyyden ja ekologisuuden näkökulmasta käsin. Virkistyskäyttöön liittyvät kunnostustoimenpiteet, yhteisten alueiden ja maisemien kehittäminen sekä ekologisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen ovat merkittäviä alueiden asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä. Ne vaikuttavat keskeisesti myös asukkaiden vapaa-ajan mahdollisuuksiin.

Karhuseudun Kohtaamisia Yhdessä! - teemahankkeen hakuohjeet sekä valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Karhuseutu ja vain yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Karhuseutu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta sekä investointiin ja sen huoltoon liittyvistä turvallisuusvastuista. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.
Hakuprosessin kulku
 1. Yhdistyksellä on idea ja se päättää lähteä hakemaan alahanketta. 

 2. Karhuseutu ry avaa hankehaun teemahankkeelle 1.12.2018. Yhdistys voi tämän jälkeen ilmoittautua mukaan teemahankkeen hakuprosessiin ottamalla yhteyttä Karhuseudun toimistoon. Ilmoittautumisaika päättyy 10.3.2019.

 3. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan idea ja lyhyt kuvaus hankkeen sisällöstä. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hoitaa ilmoittautumisen. 

 4. Ilmoittautumista vastaan hakija saa Karhuseudun väeltä tarvittavat dokumentit varsinaisen hankehakemuksen jättämiseksi. Yhdistys kirjoittaa alahankesuunnitelman ja täyttää hakemuslomakkeen. 

 5. Karhuseudun hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet huhtikuun kokouksessa 10.4.2019.

 6. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Karhuseudulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Tuensiirtosopimus tulee olla allekirjoitettuna nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden toimesta viimeistään 17.4.2019.

 7. Yhdistyksille järjestetään hankkeen toteuttamisesta ja maksatuksen hausta koulutus 17.4.2019.

 8. Karhuseutu ry:stä lähetetään hakemus ELY-keskukseen.

 9. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun Karhuseudulta tulee asiasta viesti.

Hakuprosessin aloittaakseen yhdistyksen tulee olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija
Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Karhuseudun toiminta-alueelle. Hakija ei saa olla tuen kohteena olevasta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, eikä julkisoikeudellinen yhteisö. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti. 
Hankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien rahoitettavien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! ­ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.   

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Pakolliset valintakriteerit ovat:

 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta).
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen.
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin.
 • *Investointien tulee johtaa pysyvviin myönteisiin muutoksiin alueen ihmisille.
 • *Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden mukaista toimintaa jatketaan hankkeen päätyttyäkin.

Lisäksi Karhuseudun hallitus pisteyttää jokaisen alahankehakijan ja laittaa hakemukset paremmuusjärjestykseen seuraavien tekijöiden perusteella:

Arvosteluasteikko

1-10
Miten hyvin teemahanke toteuttaa Otso Osaa-strategian tavoitteita?
1-3
Toteutuminen; kuinka olennainen osa toimeenpiteen toteutumista tuki on?
1-3
Uudet hakijat; montako kertaa hakija on hakenut aiemmin tukea?
1-3
Hyöty; kuinka paljon saadaan aikaiseksi suhteessa myönnettävään euromäärään?
1-3
Hankehakijan luotettavuus; esimerkiksi aikataulujen ja ennalta sovittujen asioiden noudattaminen.
1-3
Merkitys toiminnan kehittymiselle; kuinka vahvasti idea tuo toimintaan jotain uutta ja pysyvää?
1-3
Hankesuunnitelma; Kuinka selkeästi hankesuunitelma on laadittu?
1-3
Yleishyödyllisyys;  Kuinka suuri tai tärkeä hyötyjien joukko on?
yhteensä
Kokonaispistemäärä


Otso Osaa -strategian tavoitteena on mm.
 • Edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
 • Ehkäisee syrjäytymistä.
 • *Lisää alueen asukkaiden vapaa-­ajan mahdollisuuksia.
 • *Edistää paikalliskulttuuria ja -identiteettiä alueella.­  
 • *Edistää yhteisöllisyyden lisääntymistä, kohtaamisia ja vuorovaikutusta alueella. 
 • *Tukee eri lähtökohdista olevien ihmisten yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta. 
Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Investointia suunniteltaessa on tärkeää, että yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta investoinnin pohjalta, kuten esimerkiksi kerhoja tai muuta toimintaa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys investointien kohdalla täyttyvät mahdollisimman laajalti. Alahankkeen aikana ei ole mahdollisuutta hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan.


Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahankkeen kokonaiskustannusten minimimäärä on 500 euroa. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Otson Pienet Investoinnit! teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja kokonaiskustannusten maksimimäärä on 49 999 euroa. Hankkeen yhteenlaskettujen kokonaiskustannusten määrän noustessa yli 49 999 euron, mukaan mahtuvat alahankkeet valitaan paremmuusjärjestyksessä tehdyn arvioinnin perusteella. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva rakennuskanta, reitistö tai muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 50 %, ja hankkeen hyväksytty tukiprosentti on sama kaikkien alahankkeiden toteuttajien välillä. 

Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Talkootyön osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 75 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet

 • rakennussuunnitelmien laadinta.
 • kone- , laite- ja välinehankinnat.
 • erilaiset kunnostustoimenpiteet.
 • ostopalvelut (esimerkiksi rakentamisen osalta).
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta.
 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.
 • muut hankkeen toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset.
Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Karhuseudulta. Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa.  Infotilaisuuksissa käydään myös hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen hankkeen toteutuksen jälkeen onnistuu.
Hakuohjeet

Kaikki hakemiseen liittyvä ohjeistus löytyy Karhuseudun www-sivuilta. Osoite on www.karhuseutu.fi. Sivustolla on teemahankkeille oma paikkansa, jossa tarvittavat ohjeistukset on nähtävillä. http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/teemahankkeet 

Kaikki materiaalit hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tekemiseen saa ilmoittautumisen yhteydessä Karhuseudun väeltä.

Karhuseudun toimistolta saa tarvittaessa lisätietoa. Käyntiosoite on Itsenäisyydenkatu 35 B 16, Pori. Avoinna arkisin 9-15. Poikkeavat aukioloajat löytyvät Karhuseudun www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.


Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • Hankesuunnitelma; Alahankkeen toteuttaja käyttää ennalta suunniteltua lomaketta, johon avataan tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät ja aikataulu.

 • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä koneiden ja laitteiden, rakentamisen, rakennusten hankinnan, aineettomien investointien ja talkoiden osalta.
 • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 50 %.
 • Yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • Kokouspöytäkirja, jossa hankkeen hakemisesta päätettiin.
 • Talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita. Yhden henkilötalkootyötunnin arvo on 15 €. Konetyötunnin arvo on 30 €. 
 • Hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta.
 • Jos kyse on rakentamisesta,  alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio yksikköhinnoin.
 • Lupa-asioiden tarve selvitetty ja luvat asianmukaisesti hoidettu kuntoon. 
Lupa-asioiden selvittäminen on hyvä aloittaa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tarvittaessa ota yhteyttä Karhuseutuun, josta neuvotaan liitteiden hankkimisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa. 

Ilmoittautumista vastaan saadut dokumentit tulee olla toimitettuina ja valmiina Karhuseudun toimistolla viimeistään 3.4.2019. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hallitus tekee tukipäätökset mukaan otettavista alahankkeista kokouksessaan 10.4.2019. Myös lupa-asiat tulee olla selvillä hallituksen kokoukseen mennessä. Myönteisen tukipäätöksen saaneille tullaan järjestämään infotilaisuus 17.4.2019. Tuensiirtosopimukset tulee olla viimeistään tällöin 17.4.2019 allekirjoitettuina yhdistyksen toimesta ja palautettuna Karhuseudun toimistolle. Alahankkeiden toteuttamisaikataulu on 1.5-31.10.2019.

Maksatusta voi hakea kahden eri ajankohdan mukaan, mutta kuitenkin niin, että kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Ensimmäinen ajankohta on 19.5.2019 ja toinen ajankohta on hankkeen toteutusajan jälkeen 15.11.2019.

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi tai postitse Karhuseutu ry / Otson Pienet Investoinnit!, Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 Pori. Retkeily