Leader Karhuseutu kaupungissa

Leader on toimintatapana todettu niin hyväksi, että sen käyttöä halutaan laajentaa myös maaseudun kehittämisen ulkopuolelle. Sitä on käytetty jo kalatalouden kehittämisessä ja pitkän aikavälin tavoitteena on tuoda malli myös kaupunkeihin. Euroopan unioni on kannustanut jäsenvaltiotaan lisäämään kansalais- ja yhteisölähtöistä kehittämistoimintaa. Suomessa Leader-toimintatapa ottaa vasta lapsen askeleita muuttaessaan kaupunkiin ja pääsee nyt ensin ainakin porstuaan, jos ei ihan kamariin asti. Tässä vaiheessa Leader-rahoitusta ei siis edelleenkään voida kaupunkialueille myöntää, mutta erilaisia sovelluksia kaupunki-Leaderin kehittämiseksi on eri puolella Suomea. Leader Karhuseutu, Diak ja Porin kaupunki ovat ensimmäisten joukossa mukana tuomassa hyväksi todettua toimintatapaa porilaisiin lähiöihin.

***

Karhuseudun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen intohimo ruohonjuuritason kehittämistoimintaan poiki Porin kaupunkialueelle kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen tähtäävän ESR-hankkeen. Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle -hankkeella halutaan lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää työttömyyttä erityisesti Sampolan, Impolan, Väinölän, Pormestarinluodon ja Pihlavan alueilla.  

Lähde mukaan! -hankkeen tavoitteena on edistää mukana olevien alueiden yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, osallistamalla asukkaita oman alueensa kehittämiseen ja parantamalla heidän vaikutusmahdollisuuksiaan kaupungin päätöksenteossa. Keskeinen tavoite on myös alueen työttömien työllistymismahdollisuuksien sekä palveluohjauksen parantaminen. Kehittämällä uusia asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita tuetaan laajapohjaista osallisuutta Porin kaupunginosisssa ja tavoitteena on myös löytää uusia osallistavia tapoja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä.

Leader-toimintatavan mukaisesti alueille tehdään ensin paikalliset kehittämissuunnitelmat, eli kaupunginosasuunnitelmat. Laajalla joukolla ja avoimella prosessilla tehdyt suunnitelmat pyrkivät löytämään paikallisesti räätälöityjä keinoja alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Suunnitelmien keskiössä on erityisesti osallisuuden lisääminen, työllisyyden parantaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Suunnitelmia toteuttamaan on tarkoitus koota paikallisia yhteistyöryhmiä, jotka koostuvat alueen eri toimijoista. Mukaan toivotaan niin asukkaita, yhdistyksiä, yrittäjiä kuin julkisen sektorin toimijoita. Vaikka varsinaista Leader-rahoitusta ei kaupunkialueen yksittäisiin kehittämistoimiin voida myöntää, yhteistyöllä ja luovalla ajattelulla voidaan saadaan paljon hyvää aikaan. Leader-rahoituksen osalta Pihlava on hankkeen alueista poikkeus, sillä se on alkaneella ohjelmakaudella myös maaseutu-Leader aluetta, joten sen alueen yhdistyksen ja mikroyritykset voivat hakea Karhuseudulta myös Leader-rahoitusta.  

Hankkeen rahoitus on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:stä, jonka tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta. Toimintalinjalla halutaan lisätä kansalaisten aktiivista osallisuutta ja parantaa kaikille yhtäläisiä osallistumisen mahdollisuuksia. Lähde mukaan! -hanketta rahoittaa myös Porin kaupunki.


ESR-logot


Ohry 16.3.2016 materiaali