Karhuseudun teemahankkeet

karhuperhe

Teemahanke – mikä se on?

Teemahankkeen avulla yleishyödylliset yhdistykset pääsevät toteuttamaan pieniä kehittämisideoitaan. Tavanomaisissa hankkeissa on 5000 euron minimitukiraja, mutta teemahankkeessa Karhuseutu kokoaa yhteen yhdistysten pieniä hankkeita muodostaen näin yhden isomman kokonaisuuden. Yhdistysten omien hankkeiden koko määrittyy niin, että minimituen määrä on 500 euroa.

 • 70 % tuella hankkeen kokonaiskustannukset minimissään n. 715 € 
 • 80 % tuella hankkeen kokonaiskustannukset minimissään 625 € 

Karhuseudun hallitus päättää kullekin teemahankkeelle aina yhteisen teeman, jonka puitteissa yhdistykset voivat suunnitella omia alahankkeitaan. Teemahanke voi olla investointia tai kehittämistä. 

 • Investointia sisältävässä hankkeessa voidaan rakentaa, kunnostaa tai esimerkiksi hankkia koneita, harrastusvälineitä tai laitteita. 
 • Kehittämishankkeissa voidaan kustannuksia osoittaa esimerkiksi jonkun toiminnan tai palvelun aloittamiseen tai uuden osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kouluttamalla.

Tarvittaessa Karhuseudulta autetaan hankkeen suunnittelussa, ja hakuajan jälkeen Karhuseudun hallitus päättää teemaan mukaan otettavat hankkeet. 

Tulevat teemahankkeet

Haku aukeaa 1.12.2017.

Maisema jalkeen


Nuoret Yhdessä! - lasten ja nuorten vapaa-ajan investoinnit

Tavoitteena on luoda teemahankkeen avulla alueen lapsille ja nuorille uusia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia sekä palveluita. Lisäksi hankkeen avulla pyritään lisäämään yhdessä tekemistä ja hyvinvointia.

Mahdollisuudet voivat liittyä 

 • liikuntaan, 
 • kulttuuriin, 
 • pelaamiseen, 
 • luontoon, 
 • tai muuhun yhdessäoloon sekä vapaa-aikaan. 
Alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa kunnostaa liikunta­-, harrastus-­ ja leikkipaikkoja, rakentaa ja hankkia uusia urheilu-­, peli-­, teatteri­- tai muita harrastusvälineitä sekä kunnostaa lasten ja nuorten kokoontumis­- ja ajanviettotiloja. Näiden toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa asuinpaikkana. 

Matkailu

Karhuseudun Nuoret Yhdessä! - teemahankkeen hakuohjeet sekä valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Karhuseutu ja vain yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Karhuseutu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta sekä investointiin ja sen huoltoon liittyvistä turvallisuusvastuista. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku
 1.  Avoin haku teemahankkeisiin aukeaa 1.12.2017.

 2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan osaksi teemahanketta. Yhdistyksessä kirjoitetaan hankesuunnitelma, tehdään kustannnusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä täytetään hakemuslomake.

 3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Karhuseudulle 15.1.2018 mennessä.

 4. Karhuseudun hallitus käsittelee tammikuun kokouksessaan hakemukset ja valitsee toteutettavat hankkeet valintaperusteiden pohjalta määräaikaan mennessä toimitettujen hankkeiden joukosta.

 5. Kaikkien teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Karhuseudulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

 6. Karhuseutu ry:stä lähetetään hakemus ELY-keskukseen.

 7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun Karhuseudulta tulee viesti, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.

 8. Yhdistyksille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

 9. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 


Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Karhuseudun toiminta-alueelle. Hakija ei saa olla toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, eikä julkisoikeudellinen yhteisö. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan 15.1.2018 mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! -ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.   

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Pakollisia valintakriteereitä ovat:

 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta).
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen.
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin.
 • *Investointien tulee johtaa pysyvviin vapaa-ajan mahdollisuuksiin alueen ihmisille.
 • *Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista jatketaan hankkeen päätyttyäkin.

Lisäksi teemahankkeessa on joukko valinnaisia kriteerejä. Mitä paremmin hanke vastaa tarpeisiin, sitä todennäköisempää on rahoituksen saaminen. Hankkeen ei tarvitse täyttää kaikkia valinnaisia kriteerejä tullakseen valituksi. 

Valinnaisia kriteerejä ovat seuraavat:

 • Edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
 • Ehkäisee syrjäytymistä.
 • *Lisää lasten ja nuorten vapaa-­ajan mahdollisuuksia,
 • *Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tai terveyttä,­ 
 • *Edistää lasten ja nuorten kulttuuria alueella. 
 • *Edistää lasten ja nuorten yhteisöllisyyden lisääntymistä ja vuorovaikutusta alueella 
 • *Tukee eri lähtökohdista olevien ihmisten yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta. 
 • *Lapset ja nuoret ovat osallistuneet suunnitteluun.
Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa myös lasten tai nuorten osallisuutta hankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Investointia suunniteltaessa on tärkeää, että yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta investoinnin pohjalta, kuten esimerkiksi kerhoja tai muuta toimintaa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys investointien kohdalla täyttyvät mahdollisimman laajalti.


Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahanke voi minimissään olla 500 euroa kokonaiskustannusarvioltaan. Maksimimäärää ei ole. Alahankkeen aikana ei ole mahdollista hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Nuoret Yhdessä teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja maksimitukimäärä on 49 999 euroa. Jos hankkeiden yhteenlaskettu maksimitukimäärä nousee yli 49 999 euron, Karhuseutu asettaa alahankehakemukset paremmuusjärjestykseen arvioiden sitä, miten alahanke edistää Otso Osaa! ohjelman ja teemahankkeen tavoitteita asteikolla 0-10. Alahankkeita arvioidaan maksimitukimäärän ylittyessä hankehakemuksen yhteen sopivuudesta Otso osaa! strategian kanssa. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta asukasjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva rakennuskanta, reitistö tai muut palvelut.


Alahankkeiden tukiprosentti on 70, ja hankkeen hyväksytty tukiprosentti on sama kaikkien alahankkeiden toteuttajien välillä. 

Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Talkootyön osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 90 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennussuunnitelmien laadinta.
 • rakentaminen.
 • kone- , laite- ja välinehankinnat .
 • erilaiset kunnostustoimenpiteet.
 • ostopalvelut (esimerkiksi rakentamisen osalta).
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta.
 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.
 • muut hankkeen toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset.


Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Karhuseudulta. Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Henkilökohtaisessa neuvonnassa käydään myös hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen investoinnin jälkeen onnistuu.
Hakuohjeet

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeella 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla. 

Karhuseudun toimistolta saa tarvittaessa lisätietoa. Käyntiosoite on Itsenäisyydenkatu 35 B 16, Pori. Avoinna arkisin 9-15. Poikkeavat aukioloajat löytyvät Karhuseudun www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.


Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • Hankesuunnitelma. Karhuseudun www-sivuilla on hankesuunnitelmaa varten luotu oma lomakkeensa, josta käy ilmi hankesuunnitelmassa mainittavat asiat. Alahankkeen hakija voi käyttää hankesuunnitelmalomaketta tai vastata vapaamuotoisesti kysymyksiin esimerkiksi word-dokumentilla. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät sekä aikataulu. Lataa hankesuunnitelmapohja tästä.
 • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä koneiden ja laitteiden, rakentamisen, rakennusten hankinnan, aineettomien investointien ja talkoiden osalta. • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 70 %. 
 • Yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • Kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta Karhuseudulta 
 • Talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita. Yhden henkilötalkootyötunnin arvo on 15 €. Konetyötunnin arvo on 30 € / h.
 • Hintavertailut ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta.
 • Jos kyse on rakentamisesta,  alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio yksikköhinnoin.
Ota yhteyttä Karhuseutuun, josta neuvotaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa. 

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Karhuseudulle 15.1.2018 mennessä. 

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi tai postitse osoitteeseen Karhuseutu ry / Nuoret Yhdessä! -hanke, Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 Pori. Alkuperäinen, allekirjoitettu hakemuslomake tulee toimittaa Karhuseudulle ennen 15.1.2018. 

Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hankkeen sisältöön ja hakuun liittyen järjestetään infotilaisuus, josta ilmoitetaan kiinnostuneille hakijoille. Alahankkeiden valinnan jälkeen järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita.

KirkkoveneKohtaamisia Yhdessä! - hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja matkailun investoinnit

Teemahankkeen tavoitteena on vahvistaa alueiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta, joka on erityisesti haastavassa taloustilanteessa korostunut. Myös hyvinvointi lisääntyy, kun passiivisuus ja palveluiden vaikea saatavuus vähenevät. 

Teemahankkeen toimenpiteet voivat liittyä mm.

 • kulttuuriin
 • liikuntaan
 • luontoon
 • tapahtumien rakentamiseen 
 • yhdessä tekemiseen ja olemiseen
 • pelaamiseen

Alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa kunnostaa liikunta-­, harrastus-­ ja leikkipaikkoja sekä rakentaa ja hankkia urheilu-­, peli­-, teatteri-­ tai muita harrastusvälineitä, kunnostaa kokoontumis-­ sekä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille. 

Kylien suunnitelma

Teemahankkeen tavoitteet ja taustaa

Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Investoinneilla tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa­-ajanviettotapoja. 

Uusilla tai parannetuilla vapaa-ajanviettopaikoilla vahvistetaan eri sukupolvien kohtaamista omassa lähiympäristössä, mikä on olennaisen tärkeä osa kyläidentiteetin ja yhteishengen kehittymisessä. Vahvan yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin avulla maaseutualueiden kiinnostavuus myös matkailukohteena lisääntyy. Vireät ja aktiiviset paikallisyhteisöt houkuttelevat uusien asukkaiden ohella myös lähimatkailusta kiinnostuneita ihmisiä.

Karhuseudun Kohtaamisia Yhdessä! - teemahankkeen hakuohjeet sekä valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Karhuseutu ja vain yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Karhuseutu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta sekä investointiin ja sen huoltoon liittyvistä turvallisuusvastuista. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.
Hakuprosessin kulku
 1.  Avoin haku teemahankkeisiin aukeaa 1.12.2017.

 2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan osaksi teemahanketta. Yhdistyksessä kirjoitetaan hankesuunnitelma, tehdään kustannnusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä täytetään hakemuslomake.

 3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Karhuseudulle 12.2.2018 mennessä.

 4. Karhuseudun hallitus käsittelee helmikuun kokouksessaan hakemukset ja valitsee toteutettavat hankkeet valintaperusteiden pohjalta määräaikaan mennessä toimitettujen hankkeiden joukosta.

 5. Kaikkien teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Karhuseudulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

 6. Karhuseutu ry:stä lähetetään hakemus ELY-keskukseen.

 7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun Karhuseudulta tulee viesti, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.

 8. Yhdistyksille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

 9. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija
Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Karhuseudun toiminta-alueelle. Hakija ei saa olla toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, eikä julkisoikeudellinen yhteisö. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.
Hankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan 12.2.2018 mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! -ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.   

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Pakollisia valintakriteereitä ovat:

 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta).
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen.
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin.
 • *Investointien tulee johtaa pysyvviin vapaa-ajan mahdollisuuksiin alueen ihmisille.
 • *Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista jatketaan hankkeen päätyttyäkin

Lisäksi teemahankkeessa on joukko valinnaisia kriteerejä. Mitä paremmin hanke vastaa tarpeisiin, sitä todennäköisempää on rahoituksen saaminen. Hankkeen ei tarvitse täyttää kaikkia valinnaisia kriteerejä tullakseen valituksi. 

Valinnaisia kriteerejä ovat seuraavat:

 • Edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
 • Ehkäisee syrjäytymistä.
 • *Lisää alueen asukkaiden vapaa-­ajan mahdollisuuksia,
 • *Edistää paikalliskulttuuria ja -identiteettiä alueella,­  
 • *Edistää yhteisöllisyyden lisääntymistä, kohtaamisia ja vuorovaikutusta alueella. 
 • *Tukee eri lähtökohdista olevien ihmisten yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta. 
 • *Edistää matkailun mahdollisuuksia ja tukee palveluita.
Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Investointia suunniteltaessa on tärkeää, että yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta investoinnin pohjalta, kuten esimerkiksi kerhoja tai muuta toimintaa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys investointien kohdalla täyttyvät mahdollisimman laajalti.

Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahankkeessa tuen määrä voi olla minimissään 500 €.  Maksimimäärää ei ole. Alahankkeen aikana ei ole mahdollista hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Kohtaamisia Yhdessä! teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja maksimitukimäärä on 49 999 euroa. Jos hankkeiden yhteenlaskettu maksimitukimäärä nousee yli 49 999 euron, Karhuseutu asettaa alahankehakemukset paremmuusjärjestykseen arvioiden sitä, miten alahanke edistää Otso Osaa! ohjelman ja teemahankkeen tavoitteita asteikolla 0-10. Alahankkeita arvioidaan maksimitukimäärän ylittyessä hankehakemuksen yhteen sopivuudesta Otso osaa! strategian kanssa. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta asukasjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva rakennuskanta, reitistö tai muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 70, ja hankkeen hyväksytty tukiprosentti on sama kaikkien alahankkeiden toteuttajien välillä. 

Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Talkootyön osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 75 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennussuunnitelmien laadinta.
 • rakentaminen.
 • kone- , laite- ja välinehankinnat .
 • erilaiset kunnostustoimenpiteet.
 • ostopalvelut (esimerkiksi rakentamisen osalta).
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta.
 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.
 • muut hankkeen toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset.
Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Karhuseudulta. Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa.  Infotilaisuuksissa käydään myös hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen hankkeen toteutuksen jälkeen onnistuu.
Hakuohjeet

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeella 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla. 

Karhuseudun toimistolta saa tarvittaessa lisätietoa. Käyntiosoite on Itsenäisyydenkatu 35 B 16, Pori. Avoinna arkisin 9-15. Poikkeavat aukioloajat löytyvät Karhuseudun www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • Hankesuunnitelma. Karhuseudun www-sivuilla on hankesuunnitelmaa varten luotu oma lomakkeensa, josta käy ilmi hankesuunnitelmassa mainittavat asiat. Alahankkeen hakija voi käyttää hankesuunnitelmalomaketta tai vastata vapaamuotoisesti kysymyksiin esimerkiksi word-dokumentilla. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät sekä aikataulu. 

 • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä hankkeessa tarvittavien palkkojen, palkkioiden, vuokrien, ostopalveluiden, matkakorvausten, muiden kulujen ja talkoiden osalta.
 • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 80 %.
 • Yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • Kokouspöytäkirja, jossa hankkeen hakemisestä päätettiin
 • Talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita. Yhden henkilötalkootyötunnin arvo on 15 €. Konetyötunnin arvo on 30 €. 
 • Hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta.
 • Jos kyse on rakentamisesta,  alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio yksikköhinnoin.
 • Mahdolliset alustavat luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan.
Ota yhteyttä Karhuseutuun, josta neuvotaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa.

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Karhuseudulle 12.2.2018 mennessä

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi tai postitse Karhuseutu ry / Kohtaamisia Yhdessä!, Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 Pori. 

Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hankkeen sisältöön ja hakuun liittyen järjestetään infotilaisuus, josta ilmoitetaan kiinnostuneille hakijoille. Alahankkeiden valinnan jälkeen järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita.


Retkeily

Osaamista ja toimintaa Yhdessä! -kehittämisteemahanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tuoda paremmin esille Karhuseudun alueen osaamista ja toimintaa. Karhuseudun alueilla on oma rikas paikalliskulttuurinsa, joka rakentuu vahvan paikallisidentiteetin ja yhdessä tekemisen varaan. 

Erilaiset tapahtumat, koulutukset, tilaisuudet sekä kulttuuri- ja taidetoimintojen kehittäminen ovat keskeinen osa tätä teemahanketta. Myös osaamisesta ja toiminnasta tiedottaminen kuuluu hankkeen tuettaviin toimenpiteisiin.

Alahankkeiden toteuttajat voivat toimenpiteinään tehdä esimerkiksi:

 • Suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä, kerhotoimintaa, erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia, joiden tavoitteena on yhteisön hyvinvoinnin, identiteetin ja osaamisen kehittäminen. Koulutusten avulla yhteisöjen lisääntynyt osaaminen voi näkyä esimerkiksi ohjaajien määrän ja tietotaidon lisääntymisen kautta tapahtuvana uutena kerho- ja tapahtumatoimintana. 
 • Toimenpiteinä voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisia esitteitä, verkkosivuja ja sähköisiä materiaaleja, koota tietoa alueen osaamisesta, palveluista, reiteistä, yrityksistä tai vuokrattavista tiloista.
Tärkeintä alahankkeiden suunnittelussa on huomioida paikallinen tarve, kohdejoukko ja hankkeesta saatava hyöty alueen yhteisöille. Siksi hankkeita suunniteltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten toimintaa aiotaan jatkaa hankkeen päätyttyä.

Tehdyt kehittämistoimenpiteet tuleekin suunnitella niin, että niiden seurauksena on uutta jatkuvaa toimintaa, josta hyötyy mahdollisimman laaja joukko ihmisiä.


Mokki

Osaamista ja toimintaa Yhdessä - kehittämisteemahankken tausta ja tavoitteet

Karhuseudun alue pitää sisällään kullekin alueelle ominaisen paikalliskulttuurinsa, joilla on oma identiteettinsä. Paikallinen identiteetti koostuu alueen osaamisesta ja ihmisten aktiivisesta toiminnasta, joita tällä hankkeella pyritään tuomaan paremmin esille ja kehittämään entisestään.

Monimuotoinen kulttuuri- ja taidetoiminta on erinomainen alueen ihmisiä yhteen kokoava ja paikalliskulttuuria kehittävä toimintamuoto. Erilaisten projektien, esitysten ja tilaisuuksien avulla lisätään alueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Uudenlaisia palveluita ja toimintaa tukemalla voidaan luoda yhdessä tekemisen kulttuuria. Kaikki alueen asukkaatkaan, saatika matkailijat, eivät välttämättä tiedä, mitä palveluita ja kulttuurillisia kohteita heidän alueensa pitää sisällään. Paikallisidentiteetin vahvistamiseksi näiden tietojen ja taitojen esille tuominen ja kehittäminen on keskeisessä roolissa.

Uuden osaamisen lisääminen yhteisöissä saa aikaan toiminnan muotoja, joita aiemmin ei ole pystytty toteuttamaan. Samalla yhdessä tekeminen ja oppiminen korostuvat muokaten paikallisidentiteettiä yhä vahvemmaksi. Koulutuksia ja oppimistilanteita järjestämällä mahdollistetaan yhteisöjen kehittyminen ja tietotaidon siirtyminen eteenpäin uudenlaisen toiminnan muodossa. Samalla saadaan ihmiset yhdessä luomaan elinympäristöstään viihtyisämpi ja hyvinvoivempi.

Tiedon saaminen ja välittäminen kilpailevat nykyaikana ihmisten huomiosta aivan eri tavalla kuin ennen. Informaation nopealiikkeisyys saa aikaan sen, että toiminnasta, tilaisuuksista, tapahtumista ja palveluista ilmoittaminen voi tuntua haastavalta: ei voida olla varmoja tavoittaako tieto ihmiset vai ei. Lisäksi oman toiminnan ja osaamisen esille tuominen ovat nykyaikana yhä tärkeämpää. Esimerkiksi lähimatkailun kohdalla ihmiset ottavat hyvin tarkasti selvää, mitä on tarjolla ja missä ennen kuin tekevät ratkaisunsa. Tällä hankkeella pyritään tukemaan sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat alueen osaamisen ja toiminnan esittelyssä ja tiedottamisessa sekä alueen omille asukkaille mutta myös matkailun kautta alueesta kiinnostuneille.  

Alueiden ihmiset tutustuvat toisiinsa yhteisten tapahtumien kautta. Sama pätee myös matkailijoihin. Hyvin järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet luodaan usein yhteisvoimin. Näin kehitetään yhteisöllisiä taitoja, jotka ovat elintärkeitä alueiden kehittymisen kannalta. Tällä teemahankkeella yhteisöt voivat etsiä myös uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa alueellaan. Erilaiset kulttuuri- ja taidetoimintaan liittyvät tapahtumat ja projektit nostavat usein alueen tunnettuutta myös laajemmin ja ovat erinomaisia paikallisen identiteetin rakentamisessa. Tähän tarvittavaa koulutusta voi hankkeessa puitteissa järjestää.

Hakuohjeet ja valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Karhuseutu ja yhdistyksillä on mahdollista hakea alahankkeen toteuttajaksi. Karhuseutu vastaa hankkeessa toimenpiteiden kokoamisesta, Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa kehittämistoimenpiteen toteuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku
 1. Avoin haku teemahankkeisiin aukeaa 1.12.2017

 2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan osaksi teemahanketta. Yhdistyksessä kirjoitetaan hankesuunnitelma, tehdään kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä täytetään hakemuslomake.

 3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Karhuseudulle 12.2.2018 mennessä. 

 4. Karhuseudun hallitus käsittelee helmikuun kokouksessaan hakemukset ja valitsee toteutettavat hankkeet valintaperusteiden pohjalta määräaikaan mennessä toimitettujen hankkeiden joukosta.

 5. Kaikkien teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Karhuseudulta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.

 6. Karhuseutu ry:stä lähetetään hakemus ELY-keskukseen.

 7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun Karhuseudulta tulee viesti, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.

 8. Yhdistyksille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

 9. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Karhuseudun toiminta-alueelle. Hakija ei saa olla toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, eikä julkisoikeudellinen yhteisö. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan 12.2.2018 mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! -ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.   

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Pakollisia valintakriteereitä ovat:

 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta).
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle.
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin.
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma.
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn.
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen.
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa.
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat.
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista.
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella.
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin.
 • *Kehittämistoimenpiteiden tulee mahdollistaa uusi jatkuva toiminta.
 • *Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista jatketaan hankkeen päätyttyäkin.

Lisäksi teemahankkeessa on joukko valinnaisia kriteerejä. Mitä paremmin hanke vastaa tarpeisiin, sitä todennäköisempää on rahoituksen saaminen. Hankkeen ei tarvitse täyttää kaikkia valinnaisia kriteerejä tullakseen valituksi. 

Valinnaisia kriteerejä ovat seuraavat:

 • Edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Vahvistaa sosiaalista pääomaa.
 • Edistää yhteistyötä tai uusien verkostojen syntymistä.
 • Ehkäisee syrjäytymistä.
 • *Lisää paikallista identiteettiä,
 • *Osaamisen ja toiminnan tunnettuus lisääntyy,­ 
 • *Lisää osaamista, joka hyödyttää yhteisöä. 
 • *Lisää uusien aktiivisten osallistujien määrää

Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Hanketta suunniteltaessa on tärkeää, jos yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta kehittämisen pohjalta myös jatkossa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys täyttyvät mahdollisimman laajalti.

Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahankeessa tuen määrä voi olla minimissään 500 euroa. Maksimimäärää ei ole. Alahankkeen aikana ei ole mahdollista hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Osaamista ja toimintaa Yhdessä! teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja maksimitukimäärä on 49 999 euroa. Jos hankkeiden yhteenlaskettu maksimitukimäärä nousee yli 49 999 euron, Karhuseutu asettaa alahankehakemukset paremmuusjärjestykseen arvioiden sitä, miten alahanke edistää Otso Osaa! ohjelman ja teemahankkeen tavoitteita asteikolla 0-10. Alahankkeita arvioidaan maksimitukimäärän ylittyessä hankehakemuksen yhteen sopivuudesta Otso osaa! strategian kanssa. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla.

Alahankkeiden tukiprosentti on 80 %. Vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 90 %


Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia kehittämisteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • palkat ja palkkiot

 • ostopalvelut

 • pienhankinnat

 • markkinointi ja tiedotus

 • vuokrat ja toimistokulut

 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.

 • muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset

Kustannusarvion laatimiseen saa tarkempaa neuvontaa Karhuseudulta. Hyvin mietityt kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vähentävät yhdistyksen riskejä ja auttavat hankkeen toteuttamisessa. Infotilaisuuksissa käydään myös hanke kokonaisuudessaan läpi, jotta hakijalla on tieto, miten hanke käytännössä toteutetaan ja esimerkiksi miten tuen hakeminen hankkeen toteutuksen jälkeen onnistuu.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeella 3325A (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma). Linkistä löytyy myös lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelman täyttöohje). 

Karhuseudun toimistolta saa tarvittaessa lisätietoa. Käyntiosoite on Itsenäisyydenkatu 35 B 16, Pori. Avoinna arkisin 9-15. Poikkeavat aukioloajat löytyvät Karhuseudun www-sivuilta sekä Facebook-sivuilta.


Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • Hankesuunnitelma. Karhuseudun www-sivuilla on hankesuunnitelmaa varten luotu oma lomakkeensa, josta käy ilmi hankesuunnitelmassa mainittavat asiat. Alahankkeen hakija voi käyttää hankesuunnitelmalomaketta tai vastata vapaamuotoisesti kysymyksiin esimerkiksi word-dokumentilla. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät sekä aikataulu. Lataa suunnitelmapohja tästä

 • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä hankkeessa tarvittavien palkkojen, palkkioiden, vuokrien, ostopalveluiden, matkakorvausten, muiden kulujen ja talkoiden osalta.
 • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 80 %.
 • Yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • Kokouspöytäkirja, jossa hankkeen hakemisestä päätettiin
 • Talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita. Yhden henkilötalkootyötunnin arvo on 15 €. Konetyötunnin arvo on 30 €. 
 • Hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta.
 • Mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan.
Ota yhteyttä Karhuseutuun, josta neuvotaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa.

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Karhuseudulle 12.2.2018 mennessä

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi tai postitse Karhuseutu ry / Osaamista ja toimintaa Yhdessä!, Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 28130 Pori. 

Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hankkeen sisältöön ja hakuun liittyen järjestetään infotilaisuus, josta ilmoitetaan kiinnostuneille hakijoille. Alahankkeiden valinnan jälkeen järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita.


Avanto