Kokemuksella duuniin!

Kokemuksella Duuniin! -hanke on päättynyt 31.7.2023.

Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä, summary of project and results

Hankkeessa kehitettiin Työllisyyspalveluiden kokemusosaaja -koulutuskonsepti.

Koulutusmateriaalit:

Johdantoteksti kokemusosaajakoulutuspaketti

Kouluttajan opas

Kouluttajan kortit

Analyysikortit

Kokemuksella Duuniin ESR-hankkeessa on myös kehitetty SAMKin opiskelijan opinnäytetyö-projektina Valmiuteni Duuniin -Itsearviointimittarin digitaalinen versio.

Mittarilla voi arvioida työnhakuvalmiuksiaan sekä tunnistaa vahvuuksia ja kehityskohtia työllistymisen kannalta merkityksellisillä osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat arjenhallinta, motivaatio työllistyä, osaaminen ja työnhakutaidot. Mittarista voi myös tulostaa raportteja arvioinnin tuloksista (PDF- ja paperitulosteet). 

Hankekuvaus

Leader Karhuseutu toteuttaa Porin alueella Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Porin kaupungin rahoittaman Kokemuksella Duuniin! ESR-hankkeen. Hanke toteutetaan 1.8.2020-31.7.2023 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Hankkeen toiminta perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Kokemustoiminnan ja yhteiskehittämisen vahvistaminen työllisyydenhoidossa
  • Työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen valmennus- ja vertaistoiminnan avulla
  • Työllistävien järjestöjen osaamisen vahvistaminen

Lisätietoja Kokemuksella Duuniin!-hankkeesta:

Hankekoordinaattori

Marko Juutilainen

marko.juutilainen@karhuseutu.fi

044 714 7444

Kokemuksella Duuniin! ESR-hanke

Toteutusaika: 1.8.2020 – 31.7.2023

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hankkeen sisältö:

Hankkeella edistetään työllisyydenhoidon asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien kehittämistä kokemustoiminnan avulla. Hankkeen aikana koulutetaan työllisyyspalveluiden kokemusasiantuntijoita ja perustetaan kehittäjätiimejä, jotka arvioivat olemassa olevia järjestöjen ja julkisen sektorin työllisyyspalveluita sekä antavat kehittämisehdotuksia palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kokemusasiantuntijat toimivat yhteistyössä ammattilaisten kanssa palveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi sekä mahdollisten ongelmakohtien tunnistamiseksi.

Työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia tuetaan vertaistoiminnan ja valmennuksen avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille tarjotaan yksilöllistä tukea työ- ja toimintakyvyn sekä työelämäosallisuuden parantamiseksi. Pitkään jatkunut työttömyys johtaa usein puutteisiin arjen hallinnassa, työllistymismotivaatiossa sekä työelämä- ja työnhakutaidoissa. Teemojen ympärille kootuissa vertaisryhmissä osallistujat saavat sekä ammatillista tukea oman työllistymispotentiaalin kehittämiseen että vertaistuellista rohkaisua ja ymmärrystä.

Järjestöjen työllistämis- ja kuntoutustoimintaa vahvistetaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten toimintaa kehitetään yhteistyössä kohderyhmän kokemusasiantunjoiden kanssa.

Hanketta toteutetaan Porin alueella yhteistyössä paikallisten työllisyyttä ja osallisuutta edistävien yhdistysten kanssa. Hankkeen kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat sekä heidän kanssaan työskentelevät asiantuntijat Porin seudulla.

Hankkeen tuloksena heikossa työmarkkina-asemassa olevat saavat yksilöllisempiä ja vaikuttavampia palveluita.

Järjestöjen valmiudet tuottaa asiakaslähtöisiä työllistymis- ja kuntoutuspalveluita lisääntyvät. Työnhakijoiden työ- ja toimintakyky paranee arjen hallinnan, työllistymismotivaation, osaamisen tunnistamisen sekä työnhakutaitojen kehittyessä. Alueen työllisyydenhoidon toimijat saavat tukea palveluidensa kehittämiseen koulutetuilta kokemusasiantuntijoilta.

Hankesuunnitelma perustuu paikallisiin tarpeisiin ja pyrkii kansalaistoimijalähtöisellä ja ketterällä toimintamallilla löytämään uusia osallistamisen muotoja, edistämään työllisyydenhoidon palveluiden vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä parantamaan pitkään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä. Hankkeen toimintamalli on verkostomainen ja se tukee osallistujien omaehtoista toimintaa. Toiminta syntyy paikallisista tarpeista ja suuntautuu alhaalta ylös, ollen vahvasti kansalaistoimijalähtöistä.