Karhuseudun teemahankkeet

 

Karhuseutu energiatehokkaasti ja ekologisesti tulevaisuuteen 2021​

 

Hankkeen hakija

Karhuseutu energiatehokkaasti ja ekologisesti tulevaisuuteen 2021 -­teemahankkeen hakijana toimii Karhuseutu ry, joka on maaseudun kehittämisyhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on innostaa ja kannustaa alueen yhteisöjä ja toimijoita oman elinympäristönsä kehittämiseen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen maaseutualueilla. Toiminnan tavoitteena on paikallisten palveluiden säilyminen, työllisyyden lisääminen sekä alueen asukkaiden ja matkailijoiden viihtyisyyden edistäminen. Yhdistys toimii Nakkilan, Luvian, Kokemäen, Harjavallan, Porin ja Ulvilan alueella vastaten Leader­-hankkeisiin liittyvästä neuvonnasta ja aktivoinnista alueen yhdistyksille ja yrityksille. Yhdistyksen alueella on asukkaita noin 60 000 ja jäseniä on yli 200. Jäsenistö koostuu alueen maaseudun asukkaista, yrittäjistä, yhdistyksistä, yhteisöistä, kunnista ja oppilaitoksista. Karhuseutu ry on toiminut vuodesta 1997 lähtien.

Hankkeen tarve ja tausta 

Edellisellä ohjelmakaudella Karhuseutu toteutti useamman koordinaatiohankkeen ja tällä ohjelmakaudella on toteutettu jo lukuisia teemahankkeita. Teemahankkeiden tulokset ovat olleet erittäin hyviä suhteessa investoituihin kustannuksiin. Teemahankkeiden avulla pystyttiin vastaamaan erityisesti yhdistysten pieniin tarpeisiin, joihin ei aikaisemmin 5 000 euron minimitukimäärän takia ole ollut mahdollisuutta. Teemahankkeiden avulla Karhuseutu on saanut uusia hanketoteuttajia, koska teemahankkeet toimivat ns. “matalan kynnyksen” hankemalleina sellaisille yhdistykselle, joille hanketoiminta on oudompaa.

Karhuseudun Otso osaa! strategia on laadittu ohjelmakaudelle 2014­-2020, ja se koostuu painopistealueista sekä koko strategiaa läpileikkaavista teemoista, joita pyritään korostamaan kaikessa toiminnassa. Näiden teemojen edistämistä jatketaan myös siirtymäkaudella 2021-2022. Läpileikkaavat teemat ovat kansainvälisyys, lapset ja nuoret sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Otso Osaa! strategiassa on tuotu esille myös ympäristön ja energiatehokkuuden merkitystä osana kaikkea kehittämistyötä. Tulevaisuudessa Karhuseutu ry näkee erityisesti energiatehokkuuden ja ekologisuuden huomioimiseen tähtäävien kehittämistoimien olevan yhä tärkeämpää yleishyödyllisiä investointeja suunniteltaessa. Tällä teemahankkeella pyritään vaikuttamaan erityisesti ekologisuuden ja energiatehokkuuden edistämiseen osana alueellista kehittämistyötä. Tukitoimenpiteiden kohteina ovat erityisesti yhdistysten yleishyödylliset ympäristöä huomioivat energiatehokkaisiin ja ekologisiin ratkaisuihin pyrkivät toimet. Kaikki hankinnat ja toimenpiteet, jotka pyrkivät edistämään tätä tematiikkaa ovat hankkeen tuen piirissä. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Tavoitteet jakautuvat seuraaviin osakokonaisuuksiin:

1. Energiatehokkuutta toimintaan ja käyttöastetta lisää

Yhdistysten ylläpitämät kokoontumispaikat ovat keskeisiä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin luojia. Monissa yhdistyksissä tilojen käyttöastetta ja energiatehokkuutta olisi tarpeen kehittää, jotta ihmisten olisi parempi harrastaa ja kokoontua keskenään. Tilojen ja paikkojen vaatimukset ovat myös lisääntyneet. 

Teemahankkeen alatoimenpiteillä voidaan hankkia ja kunnostaa erilaisia sisä- ja ulkopaikkoja, parantaa niiden energiatehokkuutta, käyttöikää ja monipuolista käyttöä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. ilmalämpöpumppujen, aurinkokenno- tai muiden lämmitys- ja energiajärjestelmien hankkiminen, mitkä edistävät tilojen käyttöastetta ja parantavat energiatehokkuutta. Myös muut käyttöastetta parantavat ekologiset toimenpiteet kuuluvat hankkeen tuettaviin toimenpiteisiin. Erilaiset digitaaliset tilojen käyttöä helpottavat ja sitä kautta lisäävät ratkaisut kuuluvat myös hankkeen piiriin.

2. Ekologinen ja kestävä yhdistystoiminta

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä ekologista ja kestävää kehitystä tukevaa yhdistystoimintaa alueella. Hankkeella voidaan mm. hankkia kierrättämistä edistäviä jätepisteitä yhteiskäyttöön tai muita ympäristön ja materiaalien järkevää yhteiskäyttöä edistäviä toimenpiteitä. Myös kuljetuskustannuksia ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä tukevia ratkaisuja voidaan tällä hankkeella tukea. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset digitaaliset ratkaisut harrastusten järjestämisessä tai sähkölatausvälineistön hankinnat yhteiskäyttöön. Tavoitteena on hankkeella tukea Karhuseudun alueen ihmisten harrastusmahdollisuuksia omassa lähiympäristössään ja tukea vihreää siirtymää. Tällä on suuri merkitys ihmisten sitoutumiselle omaan asuinpaikkaansa ja toisaalta myös suuret ekologiset vaikutukset, jos harrastamaan ei tarvitse lähteä kauas.  

Teemahankkeen alahankkeella voidaan hankkia erilaisia välineitä ja kunnostaa tai rakentaa yleishyödyllistä toimintaa. Myös mm. erilaiset tavaroiden yhteiskäyttöä edistävät ratkaisut kuuluvat hankkeen tuettaviin toimenpiteisiin. 

3. Teemahankkeella pehmeä lasku hankemaailmaan

Teemahankkeeseen osallistuminen on kevyempi hanketoiminnan muoto, ja se sopii erityisesti yhdistyksille, jotka harkitsevat hanketoiminnan kokeilua. Koska teemahankkeen alatoimenpiteissä toteutettavat investoinnit ovat pieniä, on myös pienemmillä ja vähävaraisemmilla yhdistyksillä taloudellinen mahdollisuus hakea tukea. Teemahankkeissa pyritään tarjoamaan normaalia tiiviimpää ohjausta, ja alatoimenpiteiden toteuttajien väliset yhteiset tapaamiset tarjoavat myös vertaistukea yhdistystoimijoille.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa

Karhuseutu toimii alahankkeita kokoavana organisaationa, ja siten Karhuseudun ja alahankkeiden toteuttajien välille solmitaan kirjallinen sopimus työtehtävien jaosta, tuensiirrosta sekä vastuukysymyksistä. Karhuseudun roolina on koota alahankkeiden toimenpiteet yhteen, vastata Hyrrä-­järjestelmän käytöstä sekä tehdä yleisluonteista markkinointia ja tiedottamista teemahankekokonaisuudesta. Karhuseutu myös avustaa hanketoteuttajia hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa. Alahankkeiden toteuttajien ohjaukseen pyritään panostamaan erityishuomiota.

Teemahanketta lähdetään viemään seuraavasti eteenpäin:

 1. Karhuseudun hallitus käsittelee hankesuunnitelman sekä hyväksyy hankkeen säännöt ja valintaperusteet sekä avaa avoimen hankehaun. 
 2. Karhuseutu huolehtii teemahankkeen koordinointiin ja tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä.  Avoimesta hausta tiedotetaan medioissa ja tehdään ilmoitukset hausta. 
 3. Karhuseudun hallitus valitsee toteutettavat hankkeet kokouksessaan määräaikaan mennessä toimitettujen alahankkeiden joukosta. 
 4. Karhuseutu ry laatii tuensiirtosopimukset ja ne allekirjoitetaan kaikkien alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimukset ja hankehakemus toimitetaan ELY-­keskukseen. Hanke tulee vireille ELY-­keskuksessa. 
 5. Yhteinen info-­ ja tutustumistilaisuus kaikille rahoituspäätöksen saaneille. 
 6. Hankkeiden toteutus ja avustaminen 
 7. Maksatushakemuksen laadinta Hyrrä­-järjestelmään ja yhteydenpito hanketoteuttajiin.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat aina maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi rakennussuunnitelmien laadinta, rakentaminen ja kone-­, laite- sekä välinehankinnat, erilaiset kunnostustoimenpiteet, ostopalvelut (esimerkiksi rakentamisen osalta) sekä muut hankkeen toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset.

Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja talkootyön määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Hankkeen hyväksytty tukiprosentti on sama kaikkien alahankkeiden toteuttajien välillä. Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %. Vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 75 %.

Riskit toteutuksessa

Hankkeen hakuvaiheessa voidaan nähdä riskeinä kiinnostuksen vähäisyys tai puutteelliset hankehakemukset. Näihin riskeihin varaudutaan runsaalla tiedottamisella ja hyvällä hankeneuvonnalla. Toteutusvaiheessa riskinä on ohjeistuksen riittävyys, hankesuunnitelman tarkka noudattaminen jokaisen alahankkeen toteuttajan toimesta ja kustannusarvioiden paikkansapitävyys mm. talkoiden osalta.

Kestävän kehityksen mukaiset periaatteet

Energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut edistävät suoraan kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hanke edesauttaa palveluiden ja ajanvieton tapojen tarjoamista lähiympäristössä, vähentäen matkustustarvetta ja rasitetta ilmastolle. Hankkeen tavoitteissa huomioidaan taloudelliset ja sosiaaliset kestävän kehityksen ulottuvuudet muun muassa tarjoamalla harrastus-­ ja vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia omassa yhteisössä ja usein kustannustehokkaasti. 

Yhteys Manner-­Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja Otso osaa! -­ohjelmaan

Teemahankekokonaisuus vastaa sekä maaseudun kehittämisohjelman että paikallisen Otso osaa! ­strategian tavoitteisiin monilta osin. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat merkittävässä roolissa kummassakin ohjelma-­asiakirjassa. Palveluiden tarjoaminen ja säilyttäminen maaseudulla on katsottu isoksi osaksi maaseudun elinvoimaa ja kokemusta asuinpaikan viihtyisyydestä. Kohtaamispaikkojen ja ajanviettopaikkojen varustelu ja harrastusmahdollisuuksien laajuus auttavat sosiaalisten haasteiden vähentämisessä, lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja auttavat sitoutumisessa kylään sekä asuinpaikkaan. Kunnallisten palveluiden yhä vähentyessä kolmannen sektorin tuottamien palveluiden rooli kasvaa erityisesti maaseutualueilla, ja Karhuseutu haluaa osaltaan olla tukemassa yhdistysten matalan kynnyksen hyvinvointiin ja vapaa-­aikaan liittyviä palveluita. Mielestämme nämä teemat ovat elinvoimaisen maaseudun tunnusmerkkejä.

Toiminta­-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Pääasiallinen kohderyhmä alahankkeiden toteutuksessa ovat alueen kaikki asukkaat sekä toimijat. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia kehitettäessä parantuneista palveluista pääsevät hyötymään kaikki alueen asukkaat, kesäasukkaat ja yritykset. Teemahankkeen kohdealueena on koko Karhuseudun alue, mutta alahankkeiden toimenpiteet täsmentävät tarkemmat kohdealueet myöhemmin. Tavoitteena on, että teemahankkeeseen löytyy alahankkeiden toteuttajia mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta.

Hankkeen toteutus on esitelty kohdassa “Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa”. Alahankkeiden toteuttamisaikataulu on seuraava:

 • Avoin hakuaika alkaa 1.9.2021 (hakuaikaa 2 kk)
 • Alahankehakemusten tulee olla toimitettuna Karhuseudulle viimeistään 31.10.2021 mennessä.
 • Hakumateriaalien pitää olla valmiina 23.11.2021.
 • Karhuseudun hallitus tekee tukipäätökset kokouksessaan marraskuussa 2021
 • Alahankkeiden toteutus alkaa hankkeen tultua vireille ELY-keskukseen.
 • Toteutusaikaa on 31.10.2022 asti. 
 • Kustakin alahankkeesta haetaan maksatusta vain kerran. Hankkeen kustannusmallina on korvaus todellisista kustannuksista.
 • Alahankkeissa voidaan hakea maksatusta kolmen eri ajankohdan mukaisesti, mutta kuitenkin niin, että kukin alahankehakija hakee maksatusta vain kerran. 
 • Ensimmäinen toteutusaika päättyy 1.3.2022 ja maksatusmateriaalit on toimitettava 1.4.2022. Toinen toteutusaika päättyy 1.8.2022 ja materiaalit on toimitettava 1.9.2022 mennessä. Viimeinen toteutusaika päättyy 31.10.2022 ja materiaalit on oltava toimitettuna 1.12.2022 mennessä

Huomioittehan, että hankkeen toimenpiteiden toteutus päättyy ennen maksatuksen hakua!

Toteutusinfossa käsitellään maksatuksen hakua tarkemmin ja käydään aikataulu läpi.  

Hankkeen alatoimenpiteisiin hyväksytään pääsääntöisesti hankkeet, joiden tukimäärä jää alle 5 000 euron. Tukimäärältään suuremmat hankkeet on mahdollista hakea itsenäisinä investointihankkeina Hyrrän kautta. Hakijaa autetaan ja opastetaan myös erikseen haettavien itsenäisten hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa. Karhuseudun hallitus voi kuitenkin hyväksyä teemahankkeen osaksi myös suuremman tukisumman sisältäviä hankkeita, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi teemahankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen jälkeen?

Hankesuunnitelman sisällön ja tiedotuksen onnistuneisuutta voidaan arvioida toimitettujen hakemusten määrällä. Teemahankkeen aikana pyritään järjestämään alahankkeiden toteuttajien yhteisiä tapaamisia ja infotilaisuuksia, ja näiden yhteydessä kysellään toteuttajien kokemuksia. Osaltaan hankkeen toimenpiteiden onnistuneisuutta voidaan mitata lehtiartikkelien määrällä sekä uusien palveluiden ja tilojen käyttäjämäärillä. Tarkkaa arviointitapaa ei voida tässä kohtaa päättää, sillä alahankkeiden toimenpiteet määrittelevät pitkälti arviointimahdollisuuksia.

Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena on luoda pysyviä energiatehokkaita ja ekologisia vapaa-ajan ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia maaseudulle, mistä eri sidosryhmät ja käyttäjät pääsevät hyötymään. Toinen merkittävä pidemmän aikavälin hyöty on yhdistysten lisääntynyt hankekokemus, joka toivottavasti innostaa jatkamaan kehittämistyötä ja hakemaan muita tukia.

Tiedottaminen

Hankkeesta pyritään tiedottamaan laajasti. Heti kun Karhuseudun hallitus on päättänyt avata alahankehaun tuotetaan media­ilmoituksia ja tarjotaan aikaisempien kausien hyviä kokemuksia nostoiksi mediaan.

Aktiivisessa käytössä ovat Karhuseudun www-­sivut, Facebook-­sivut sekä sähköpostilistat. Hanketoteuttajien välillä pyritään kokoamaan oma sähköpostilista, jossa kokemuksia ja kysymyksiä voidaan vaihtaa.

Alahankkeiden valmistuttua hankkeista tiedotetaan mediassa ja verkkosivuilla. Hyviä hankekokemuksia voidaan myös käyttää esimerkkeinä tulevissa teemahankkeissa.

Alahankkeiden valintakriteerit

Karhuseudun hallitus käy läpi kaikki määräaikaan 31.10.2021 mennessä toimitetut alahankehakemukset. Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää Karhuseutu ry:n yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Karhuseudun Otso osaa! ­ohjelmaan sekä hankkeen tarpeellisuus ja toiminnan kohdistuminen Karhuseudun alueelle. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua.

Karhuseudun hallitus arvioi hankkeiden sisältöä valintakriteerien avulla. Hankkeen tulee täyttää seuraavat ehdot: 

Pakolliset valintakriteerit

 • Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita (tarkempaa tietoa sisällöstä saa Karhuseudun toimistolta)
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle
 • Hanke vastaa Karhuseudun alueen tarpeisiin
 • Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma
 • Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn
 • Hakija on innostunut, luotettava ja sitoutunut hankkeeseen
 • Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa
 • Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat
 • Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista
 • Ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella
 • Alahankkeen toimenpiteet vastaavat teemahankkeen tavoitteisiin
 • Investointien tulee johtaa pysyviin myönteisiin muutoksiin alueen ihmisille.
 • Hankkeelle määriteltyjen tavoitteiden mukaista toimintaa jatketaan hankkeen päätyttyäkin.

 Lisäksi Karhuseudun hallitus laittaa hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Karhuseudun hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Myös väliaikaisrahoituksen riittävyyden osoittamiseen kiinnitetään erityishuomiota hankkeita arvioitaessa. Investointia suunniteltaessa on tärkeää, että yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta investoinnin pohjalta, kuten esimerkiksi kerhoja tai muuta toimintaa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys investointien kohdalla täyttyvät mahdollisimman laajalti.  Alahankkeen aikana ei ole mahdollista hakea muutoksia alahankesuunnitelmaan.

Karhuseudun hallitus päättää yllämainittujen kriteerien pohjalta rahoitettavat hankkeet.

Alahankkeen kokonaiskustannusten minimimäärä on 500 euroa. Karhuseudun hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa. Koko Karhuseutu energiatehokkaasti ja ekologisesti tulevaisuuteen 2021 -teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja kokonaiskustannusten maksimimäärä on 49 999 euroa. Hankkeen yhteenlaskettujen kokonaiskustannusten määrän noustessa yli 49 999 euron, mukaan mahtuvat alahankkeet valitaan paremmuusjärjestyksessä tehdyn arvioinnin perusteella. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.   

 

Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä, hankkeen on synnytettävä jotain uutta ja toiminnan tulee kohdistua Leader Karhuseudun toiminta-alueelle.

Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Lisäksi Porin alueella tukea voidaan myöntää vain maaseutualueille kohdistuviin investointeihin (ks. Porin tukialuekartta). Teemahankkeissa hakuaika on aina rajattu. 

Lisätietoja antaa Niina Harju, niina.harju@karhuseutu.fi, puh. 044 533 0202.

Lisäksi tarvitaan:

 • yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen säännöt
 • ALV-velvollisuudesta selvitys (YTJ-ote)
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta

Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä tulee selvittää:

 • pääpiirrustukset
 • lupa-asiat
 • rakennusselostus/-suunnitelma
 • palovakuutustodistus